เค.อาร์.แมชชีนเนอรี่(1999)

เค.อาร์.แมชชีนเน…

พี แอนด์ พี คอนโทรล ซิสเต็ม

พี แอนด์ พี คอนโ…

พี.เอ็ม.เค.ออยส์

พี.เอ็ม.เค.ออยส์…

แมคคานิคัล เอ็นจิเนียริ่ง เวิร์คส สาขาสมุทรปราการ

แมคคานิคัล เอ็นจ…

เวฟซาย คอมพ์

เวฟซาย คอมพ์ …

โอฬารฝ้ายไทย

โอฬารฝ้ายไทย …

พี.เอส.เค.เทคนิคแอนด์อีเลคทริค

พี.เอส.เค.เทคนิค…

สมพร โดยนายสมพร ฌานรัตนโอฬาร

สมพร โดยนายสมพร …

ดาวกิ่งแก้ว

ดาวกิ่งแก้ว R…

ชัยมิตร เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล

ชัยมิตร เอ็นจิเน…

ตุ๋ยเจริญยนต์ โดยนายเกรียงศักดิ์ นรเศรษฐวณิชย์

ตุ๋ยเจริญยนต์ โด…

ไดฟอร์ซเคมี สาขาบางพลี

ไดฟอร์ซเคมี สาขา…

โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย)

โชนัน ยูนิเทค (ป…

ซี.พี.เซ็นเตอร์ พอยท์ (2000)

ซี.พี.เซ็นเตอร์ …

โมบายโซไซตี้ สาขาฟูดไลออนด์บางพลี

โมบายโซไซตี้ สาข…

ยิ่งเจริญ อิเลคโทรนิคส์ โดยนางสมนึก ไชยนันท์

ยิ่งเจริญ อิเลคโ…

ปาน ประวัติ พงษ์ ซัพพลาย

ปาน ประวัติ พงษ์…

วัลลภา ถาวร

วัลลภา ถาวร R…

ยู-เซอร์วิสเซส

ยู-เซอร์วิสเซส &…

โรจน์ศิริมาร์เก็ตติ้ง

โรจน์ศิริมาร์เก็…

ซีทีเอฟ เทรดดิ้ง

ซีทีเอฟ เทรดดิ้ง…