ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ

ผลิต ซ่อม วิทยุ โทรทัศน์ ชิ้นส่วน

ผลิต ซ่อม เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์

ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ยานพาหนะ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสาร

ติดตั้งไฟฟ้าสายหลัก

ติดตั้งโทรศัพท์สายหลัก